ศัลยกรรมลดคาง

เมื่อการสบฟันเป็นปกติแต่จะมีการพัฒนาเฉพาะโครงสร้างคางเท่านั้น หากคางล่างยื่นไปข้างหน้าหรือลงและดูเหมือนคางยื่นออกมา ก็สามารถแก้ไขได้โดยการทำศัลยกรรมลดขนาดคาง

การผ่าตัดขากรรไกรล่าง

วิธีนี้ดำเนินการเมื่อความยาวของใบหน้าเป็นค่าเฉลี่ย แต่ในกรณีของการพยากรณ์โรคขากรรไกรล่าง เป็นวิธีการผ่าตัดที่สามารถขยับกรามล่างไปข้างหลังโดยใช้เทคนิคที่ลดภาระของข้อต่อกรามและปกป้องเส้นประสาทกรามล่างในเวลาเดียวกัน
ในขณะนี้ การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรแบบผ่าข้าง (sagittal split ramus osteotomy – SSRO) จะทำการตัดและทับส่วนหลังของกระดูกขากรรไกรเพื่อแก้ไขขากรรไกรล่างที่ยื่นออกมา

ศัลยกรรมขากรรไกร

กรณีคนหน้ายาวหรือหน้าสั้นต้องผ่าตัดขากรรไกรบนควบคู่ไปกับการผ่าตัดขากรรไกรล่าง เรียกว่า ศัลยกรรมกราม 2 ข้าง (หรือที่เรียกว่าศัลยกรรมขากรรไกร)

การผ่าตัดขากรรไกรล่างแบบ 2 กราม หรือการผ่าตัดแบบกรามคู่ เป็นการผ่าตัดที่กระดูกขากรรไกรล่างทำพร้อมกันกับการตัดกรามบนที่ตัดกรามบนจากฟันบนถึงส่วนล่างของจมูก

ในกรณีของคางที่ยื่นออกมาและมีใบหน้ายาว กรามบนจะถอย กรามบนจะเคลื่อนไปข้างหน้า และกรามล่างจะเลื่อนไปข้างหลังพร้อมกันเพื่อลดขนาดใบหน้าที่ยาว

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของคางที่ยื่นออกมาและมีใบหน้าสั้น การผ่าตัดเพื่อขยับขากรรไกรบนไปข้างหน้าและลง เนื่องจากขากรรไกรล่างมีขนาดเล็กกว่าขากรรไกรบนและดูถอยกลับ ในทางตรงกันข้าม กรามล่างสามารถเคลื่อนกลับได้ตามตำแหน่งของกรามบน

การผ่าตัดขากรรไกร 2 ข้างจะทำโดยการผ่าตัดยื่นออกมาในกรณีที่มีอาการดังต่อไปนี้:
  • เมื่อระดับคางยื่นออกมาเกิน 10 มม.
  • เมื่อเกิดการคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรง
  • เมื่อบุคคลนั้นได้รับการจัดฟันมาก่อนด้วยการถอนฟัน
  • เมื่อบุคคลนั้นมีความไม่สมดุลกับคางที่ยื่นออกมา
  • เมื่อบุคคลนั้นมีอาการกัดเปิด
  • เมื่อบุคคลต้องการแก้ไขหน้ายาว